I. SINIF

Beslenme ve Diyetetiğe Giriş
Beslenme ve Diyetetik biliminin tanıtımı, diyetisyenlik mesleğinin tarihçesi, mesleki standartlar, mesleki etik ve deontoloji, bölüm tanıtımı ve yönetmelikler, öğrenci sorumlulukları, vb.

Fizyoloji
Hücre Fizyolojisi, Sinir Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Dolaşım Fizyolojisi, Solunum Fizyolojisi, Sindirim-Metabolizma Fizyolojisi, Boşaltım Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi, Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Fizyolojisi.

Temel Anatomi
Kas iskelet sistemi anatomisi, nöroanatomi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi

Temel Kimya I
Madde-Özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar.

Bilişim Teknolojilerine Giriş
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programlan, elektronik tablolama programlan, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Türkçe I: Yazılı Anlatım
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatımyazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşullan (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planım çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Yabancı Dil I
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

Beslenme İlkeleri I
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin yapısı, özellikleri sınıflandırılmaları, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin besin ögesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması

Temel Kimya II
Kinetik, Kimyasal denge, asitler-bazlar, Organik kimya

Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, kanserin genetik temeli, moleküler genetik temeller.

Psikolojiye Giriş
Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

Türk ve Dünya Mutfak Kültürü
1. Yemek ve kültür, Mutfağın tarihsel gelişimİ, Türk Mutfağı, Türk geleneksel besinleri ve sağlık etkileşimi, Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu ve Batı Asya ülkeleri, Güney ve Kuzey Asya ülkeleri. Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları. Amerika kıtası mutfakları. Afrika kıtası mutfakları. İçecekler ve kültür.

Türk Dili II
Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım, anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Yabancı Dil II
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Müzik
Dünya ve ülke müziklerinden örnekler.

Beden Eğitimi
Beden eğitimi nedir? Sağlıklı yaşam nedir? Sporsa beslenme, Öğrencinin ilgi alanlarına uygun olan spor branşlarında uygulama.

Resim
Resim sanatı, insana etkiler. Resim uygulamaları.

İKİNCİ SINIF

Beslenme Biyokimyası I
Biolojik moleküllerin sınıflaması, sindirim ve emilim, sindirime dirençli ve sindirilmeyen besin öğeleri, enerji metabolizması ve enerji gereksiniminin düzenlenmesi.

Besin Kimyası ve Analizleri I
Çözeltiler ve kolloid sistemler. Karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve kantitatif testler. Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları. Besinlerde bulunan pigmentler, tat ve koku ögeleri, özellikleri ve işlevleri

Besin Teknolojisi
Besin teknolojisinin tanımı; Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü, Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz basıncı, vakum uygulama, ek filtrasyon, kata ditin yöntemi) kimyasal gıda muhafaza yöntemleri ( tuzlama, tütsüleme, şekerle muhafaza, asitle muhafaza, kimyasal koruyucu madde kullanımı) ve biyolojik gıda muhafaza teknikleri, Tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, şeker, çay işleme teknolojisini ve işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.

Mikrobiyoloji Parazitoloji
Temel mikrobiyoloji ve temel immünoloji

İletişim Becerileri

 • Kişilerarası ilişkiler ve kişilerarası iletişime giriş
 • Kişilerarası iletişim engelleri ve engellerle başaçıkma
 • “Ben” dili kullanımı
 • Kişilik Tipleri ve etkili iletişim
 • İkna yolları ve etkili iletişim
 • Algı ve etkili iletişim
 • Çatışma çözme yolları ve etkili iletişim

Sağlık Sosyolojisi
Derste sosyolojinin temel kavramları ile sağlığın ilişkisi kurulmaktadır.

Zaman Yönetimi

 • Zaman ve zaman yönetimine giriş
 • Zaman Kaybettiriciler
 • Öncelik ve aciliyet belirleme
 • Zaman ve enerji kullanımı
 • Uzun ve Kısa Vadeli Hedef Belirleme Teknikleri

Toplumsal Duyarlılık Projeleri
Öğrenci dersin sorumlu öğretim elemanının danışmanlığında bir toplumsal duyarlılık projesini geliştirerek ya da var olan bir projesye katılarak çalışır.

Beslenme Biyokimyası II
Karbonhidratlar, lipidler, protein, aminoasitler, vitaminler, inorganik besin öğeleri metabolizması

Besin Kimyası ve Analizleri II
Besin kalitesi ve etkileyen etmenler. Besin kalitesinin sübjektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Fonksiyonel besinler; pre ve probiyotikler, genetik modifiye besinler, soya. Sebze ve meyveler, yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, tahıllar, çay, kahve, kakao ve çikolatada bulunan ögeler, özellikleri ve işlevleri.

Besin Mikrobiyolojisi
Besinlerde mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, Bakteri sporları ve indikatör mikroorganizmalar, Besinlerde fermentasyon, Besin mikrobiyolojisinde
kullanılan yeni yöntemler ve besin mikrobiyolojisinde temel mikrobiyolojik analizler ve tipik hatalar, Hastane ve sağlık merkezlerinde besinlerin mikrobiyolojik güvenliği

Sağlıkta Etik
Değerlendirme yolları: Doğru değerlendirme, değer biçme, değer atfetme. Profesyonel Değerler ve Etik Kodlar. Biyoetik, Biyoetikte sorunlar. Etik duyarlılık. Etik ikilem nedir? Etik teoriler ve ilkeler. İnsan hakları ve hasta haklarının ilişkisi. Uluslararası ve ulusal etik bildirgeler. Hastanın bilgilendirilmesi ve gerçeği söyleme. Özerklik ve aydınlatılmış onam Ötenazinin etik bir problem olarak değerlendirilmesi. Malpraktis (Tıbbi Hata)

Farmakoloji
Farmakolojiye giriş, genel bilgiler, İlaçların toksik tesirleri, İlaç-ilaç etkileşmesi, İlaç suistimali ve madde bağımlılığı, Otonom sinir sistemi ilaçları, Solunum sistemi ilaçları, Gastrointestinal sistem ilaçları, Kardiyovasküler ilaçlar, Analjezik ve antiinflamatuvar ilaçlar, Antimikrobiyal ve kemoterapötik ilaçlar, Santral sinir sistemi farmakolojisi, Genel anestezikler ve preanestezik medikasyon, Endokrin sistem farmakolojisi.

Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
Öğrenci dersin sorumlu öğretim elemanının danışmanlığında bir toplumsal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirerek ya da var olan bir projesye katılarak çalışır.

Genel Ekonomi
Ekonominin temel kavramları. Temel ekonomik sorunlar. Ekonomik sistemler. Fiyat teorisine giriş. Tüketici dengesi. Firma teorisi. Milli muhasebe kavramları, makro ekonominin temel kavramları, Temel makro ekonomik sorunlar.

Demografik Yapı ve Sağlık
Demografiye giriş, tanımlar, veri kaynakları, yöntemler, nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler, ölümlülük, göç, kentleşme, ana-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler, AİDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında genel bilgi düzeyi.

Besin Kontrolunda Tanı Teknikler
Laboratuarda taze gıda ürünlerinden alınan örnekte dilüsyon hazırlama, toplam aerobik, psikrofil, maya-küf, toplam ve fekal koliform, Staphylococcus sp,, E.coli, Salmonella gibi patojen analizleri göstermektedir.

Toplumda Beslenme Sorunları
Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemleri, beslenme antropometrisi, klinik belirtiler, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması

Toplu Beslenme Sistemleri 1
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği.

Erişkinin Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme I
Beslenme anemileri, artritler, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, yeme davranış bozuklukları, besin allerjileri, insan bağışıklık sistemi yetersizliği virusu, hipertansiyon, metabolik hastalıklar, obezite ve osteoporozis, besin ve besin öğesi etkileşimi, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler

Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler
Besinlerle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamaları, besin güvenliğini bozan etmenler

Beslenme Eğitimi
Beslenme eğitiminin prensipleri, hastalıklara göre beslenme eğitimi için temel müfredat, bireysel ve grup beslenme eğitimi için araçlar ve yöntem.

Sporcu Beslenmesi
Sporcuların enerji, makro ve mikro besin öğeleri (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve su) gereksinimi, sporcularda antrenman ve müsabaka öncesi, sırası ve sonrası dönemde beslenme özellikleri ve ergojenik yardım, vücut kompozisyonu, ağırlık kontrolü, özel durumlarda (kadın, çocuk, vejetaryen, vb.) beslenmenin önemi.

Egzersiz ve Beslenme
Sağlıklı yaşam için egzersizin önemi, besin öğeleri gereksinimine etkisi, çeşitli hastalıkların önlenme ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi.

Erişkinin Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme Tedavisi II
Gastrointestinal hastalıklar, karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, pankreas hastalıkları, böbrek, hastalıkları, travma, solunum yolu hastalıkları, besin ve besin öğesi etkileşimi ile tamamlayıcı ve alternatif tedaviler

Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi
Çocuk hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi yöntemleri.

Ana-Çocuk Beslenmesi
Gebe-emzikli kadın, yenidoğan, okul öncesi, okul çağı ve adölesan yaş grubundaki çocukların beslenmesinin temel ilkeleri.

Toplu Beslenme Sistemleri II
Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personel, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri, hijyen / HACCP, maliyet kontrolü

Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi, yaşam kalitesini etkileyen etmenler

DÖRDÜNCÜ SINIF

Çocuk Beslenmesi Klinik Stajı
Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Malabsorbsiyonlar ve Beslenme Tedavisi, Prematüre bebek beslenmesi, Çocuk mamaları ve özellikleri, Diyabet ve tıbbi beslenme tedavisi, İzelementler, Çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom ve yeme bozuklukları, Enteral ve parenteral Beslenme (çocukta), Enfeksiyon hastalıklarında beslenme, Onkolojik hastalıklar, Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi

Erişkin Beslenmesi Klinik Stajı
Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi,koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin – ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral paranteral beslenme.

Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Kurum diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması

Toplum Sağlığı Beslenme Stajı
Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/materyallerinin geliştirilmesi

Biyoistatistik
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

Araştırma

 • Bilim, sağlık bilimi, araştırma, yöntem ve teknik, bilimsel araştırma ve onun yöntem ve tekniği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar,
 • Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları,
 • Bilimsel araştırmalarda, özellikle sağlık bilimleri araştırmalarında sorunlar ve bu sorunların çözümüne yaklaşımlar,
 • Sağlık bilimleri araştırmalarında sorunların çözümünde araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin önemi,
 • Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma yöntemleri:
 • Sağlık bilimlerinde veri toplama teknikleri:
  (Bu derste öğrenciler tarafından bilimsel bir calışma denemesi yapılmış olacaktır)

Çocuk Beslenmesi Klinik Stajı
Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Malabsorbsiyonlar ve Beslenme Tedavisi, Prematüre bebek beslenmesi, Çocuk mamaları ve özellikleri, Diyabet ve tıbbi beslenme tedavisi, İzelementler, Çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom ve yeme bozuklukları, Enteral ve parenteral Beslenme (çocukta), Enfeksiyon hastalıklarında beslenme, Onkolojik hastalıklar, Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi

Erişkin Beslenmesi Klinik Stajı
Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi,koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin – ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral paranteral beslenme.

Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Kurum diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması

Toplum Sağlığı Beslenme Stajı
Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/materyallerinin geliştirilmesi

Mezuniyet Çalışması
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.