Ders Tanımları
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM107Üniversiteye ve Hemşireliğe Giriş(2,0,0)23Zorunlu
Bu ders, üniversite kavramı ve anlayışı, üniversiteli olmak üniversite yaşamına uyum süreci, üniversite gençliğinin toplumsal duyarlılığı, yaşam değerleri ve kişilik özellikleri, hemşirelik, hemşirelik bakımı ve bakımla ilgili temel kavramlar, hemşirenin çağdaş rolleri, hemşirelikte kariyer planlama, ekip çalışması ve ekip içinde hemşirenin rol ve sorumlulukları, Hemşirelik Kanunu ve Yönetmeliği, Ulusal ve Uluslararası mesleki kuruluşlar, tedaviye ve bakıma yönelik çağdaş girişimlere ilişkin öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaya odaklanan bir derstir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR107Introduction to University and Nursing(2,0,0)23Core Course
This course covers the concept and understanding of university, the process of adaptation to university life, the social sensitivity of university youth, life values and personality traits, basic concepts of nursing, nursing care and care, contemporary roles of the nurse, career planning in nursing, teamwork and the role of the nurse in the team. It is a course that focuses on providing the student with knowledge and skills regarding roles and responsibilities, Nursing Law and Regulation, National and International Professional Organizations, and contemporary initiatives for treatment and care.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF103Anatomi(3,0,2)46Zorunlu
İnsan vücudunda bulunan sistemler ve bu sistemlere ait olan organ ve oluşumların yerleşimlerini tanımlar ve işlevlerini açıklar. Bu derste, insan anatomisinin, vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders içeriğinde, anatomiye giriş ve temel kavramlar, insan vücudunun genel tanıtımı, kas iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, endokrin sistem, sindirim sistemi, immun sistem, üriner sistem, üreme sistemi yer almaktadır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS103Anatomy(3,0,2)46Core Course
Defines the systems in the human body and the locations of organs and formations belonging to these systems and explains their functions. In this course, it is aimed to teach human anatomy in relation to body systems and functions. The course content includes introduction to anatomy and basic concepts, general introduction of the human body, musculoskeletal system, nervous system, circulatory system, respiratory system, endocrine system, digestive system, immune system, urinary system, reproductive system.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF109Fizyoloji(3,0,0)35Zorunlu
Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır. Dersin amacı, organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini incelemek; yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlamak ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklamaktır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS109Physiology(3,0,0)35Core Course
This course examines the parts of the organism (cell-tissue-organ-system), their functions and the communication between these parts. Within the scope of the course; Cell physiology, nerve, muscle, blood physiology, central nervous system physiology and physiology of systems such as respiration and circulation are included. The aim of the course is to study the parts of the organism (cell-tissue-organ-system), the communication between these parts and the relationship of the organism with the environment as a whole; to describe the physical and chemical factors that provide development from the beginning of life and to explain various features and mechanisms that maintain life.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF113Biyokimya(2,0,0)23Zorunlu
Temel kimyanın esasına dayanarak biyokimyanın temel esasları olan karbonhidratlar, proteinler, enzimler, lipitler ve nükleik asitleri yapı ve işlev yolları ele alınacaktır. Bu dersin amacı Sağlık Bilimleri alanında kullanılacak olan Temel Biyokimya bilgilerinin verilmesi ve bu bilgilerin, ilgili alan içindeki bilgilerle bütünleştirilmesinin sağlanmasıdır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS113Biochemistry(2,0,0)23Core Course
On the basis of basic chemistry, the basic principles of biochemistry, which are carbohydrates, proteins, enzymes, lipids and nucleic acids, will be discussed in terms of structure and function. The aim of this course is to provide Basic Biochemistry information to be used in the field of Health Sciences and to integrate this information with the information in the related field.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF115Histoloji(2,0,0)23Zorunlu
Dokuları inceleyen bilim dalına histoloji denir. İnsan vücudunda bulunan hücre ve temel dokuların histolojik yapısını, bu dokuların insan anatomisi ve fizyolojisi inceler. Öğrenci bu dersin sonunda insan vücudunda bulunan hücre ve temel dokuların histolojik yapısını, bu dokuların insan anatomisi ve fizyolojisi ile ilişkisini öğrenecektir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS115Histology(2,0,0)23Core Course
The branch of science that studies tissues is called histology. Examines the histological structure of cells and basic tissues in the human body, and the human anatomy and physiology of these tissues. At the end of this course, the student will learn the histological structure of cells and basic tissues in the human body, and the relationship of these tissues with human anatomy and physiology.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
BIL121Bilişim Teknolojileri(3,0,0)33Zorunlu
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
CMP121Information Technologies(3,0,0)33Core Course
Basic concepts of information technologies, software and hardware, operating systems in general, word processing programs, spreadsheet programs, data presentation, use of the Internet in education, the effects of information technologies on social structure and its place in education, information systems security and related ethical concepts.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
TUR101Türkçe I: Yazılı Anlatım(2,0,0)22Zorunlu
Türkçe Yazılı Anlatım Kuralları, Yazılı Anlatım Teknikleri ve Temel İlkeleri.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
YIT103Turkish for International Students I(2,0,0)22Core Course
Turkish Written Expression Rules, Written Expression Techniques.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
AIT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(2,0,0)22Zorunlu
Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini içermektedir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
AIT103Ataturk's Principles and History of Revolution I(2,0,0)22Core Course
This course includes Atatürk's principles and reforms and the establishment process of the Turkish Republic.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
ING101Yabancı Dil I(3,0,0)33Zorunlu
Bu ders, öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
ENG101Foreign Language I(3,0,0)33Core Course
This course aims to equip students with English reading, writing, listening and speaking skills at the beginner level.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM110Hemşireliğin Tarihi ve Profesyonellik(4,0,0)46Zorunlu
Bu ders, hemşirelik ve hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını ve profesyonel bir meslek olarak hemşireliği tanımlayan bir derstir. Bu derste öğrenci; Hemşireliğin tarihsel gelişim sürecini, Hemşireliğin dört temel kavramından insan, sağlık ve çevre kavramlarının hemşirelikle ilişkisini, Hemşireliğin çerçevesini, özelliklerini, kuram ve felsefesini kavrar.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR110History of Nursing and Professonalism(4,0,0)46Core Course
This course is a course that describes the historical development of nursing and nursing education, its basic concepts and nursing as a professional profession. In this course, the student; Understands the historical development process of nursing, the relationship between the four basic concepts of nursing, human, health and environment, and the framework, characteristics, theory and philosophy of nursing.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM112Hemşireliğe Özel Farmakoloji(2,0,0)24Zorunlu
Farmakoloiji, ilaçları, ilaçların hangi mekanizmaları etkileyerek biyolojik cevapları değiştirdiğini, organ sistemlerinde etkili ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini, yan etkilerini, toksik etkilerini ve ilaç-ilaç etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu dersin amacı öğrencilerin;  Farmakolojinin temel kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini sistematik bir yaklaşımla öğrenmesini sağlamaktır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR112Pharmacology in Nursing(2,0,0)24Core Course
Pharmacology is the science that examines drugs, the mechanisms by which drugs affect biological responses, the pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of drugs acting in organ systems, their side effects, toxic effects and drug-drug interactions. The aim of this course is to enable students to; To learn the basic concepts of pharmacology, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of drugs, their effects, drug interactions and effects on organ systems with a systematic approach.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF110Patoloji(2,0,0)24Zorunlu
Patoloji, hastalık bilimi demektir. Sağlık alanında çalışacak kimselere hastalıkların nedenlerini ve hastalıkların oluş mekanizmalarını anlatır. Dersin amacı, hücre ve dokularda görülen anormal yapısal ve morfolojik değişikliklerin tanımlanmasıdır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS110Patology(2,0,0)24Core Course
This course is designated to introduce pre-nursing students the general pathology topics as well as demonstrating how a pathology laboratory works. This course aims to provide the basics of human pathology including cell injury, adaptation, inflammation, regeneration, repair, and hemodynamic disorders. The other goal of this course includes to get to know how a pathology laboratory works, the types of specimens that a pathology laboratory receives and process, how a pathologist makes a diagnosis.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF112Beslenme(2,0,0)23Zorunlu
Ders içeriğinde, karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu, enerji metabolizması, su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemi, özel durumlarda beslenme, besin gruplarında yer alan besinlerin sağlıklı beslenmedeki önemi anlatılarak değerlendirilecektir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS112Nutrition(2,0,0)23Core Course
By the end of this course, students will be able to: Learn nutrients, learn and understand the importance of nutrients in part of nutrition and body function, learn basic relationship between nutrition and nutritional disorders, learn basic nutrition knowledge which will be helpful throughout their profession. Course aim: To teach the importance of nutrients as a part nutrition and proper body function.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF128Mikrobiyoloji Parazitoloji(2,0,0)24Zorunlu
Mikroorganizmalar insan yaşamında önemli canlılardır. Bu nedenle, mikrobiyoloji dersinde enfeksiyon etkenlerine bariyer olan normal flora ile hastalık yapan bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin sınıflandırılması ve enfeksiyon etkeni olarak önemi ele alınacaktır. Hastalık nedeni olan canlılardan arınma yöntemlerinin anlatıldığı sterilizasyon, dezenfeksiyonun yanı sıra tedavi amaçlı antibiyoterapi de dersin önemli konularındandır. Bu ders, temel ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili konuların, etken mikroorganizmaların öğretilmesi, yaptıkları tıbbi hastalıklara yaklaşımda temel bilgiler ile klinik bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve bu etkenlerin laboratuvar tanılarının konulması için yapılan mikrobiyolojik testler hakkında eğitim verilmesini amaçlar. Mesleki yaşamda, kliniklerde karşılaşabilecek hasta ve hastalıklar hakkında tıbbi mikrobiyoloji kapsamında genel bilgiler verir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS128Microbiology Parasitology(2,0,0)24Core Course
Designed to give an understanding to Microbiology and Infection Control for nursing students with the skills and knowledge to prevent the transmission of organisms in health care settings. The principles of infection control are coupled with the science of microbial transmission and reproduction. Also give a basic knowledge on diagnostic microbiology. This course aims to ensure the student to understand the way microorganisms are important in health care setting and how to protect the patient and him/her self from infectious diseases.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
TUR102Türkçe II: Sözlü Anlatım(2,0,0)22Zorunlu
Türkçenin doğru ve etkili kullanımı: Konuşma ve yazı dili ayrımı, doğru ve etkili anlatım ilkeleri, hitabet yeteneğinin geliştirilmesi, Türkçenin ses, vurgulama, tonlama ve duraklamaya ilişkin yapısını öğretme, dinleme becerisi kazandırma, topluluk karşısında hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, sözlü anlatım türlerini tanıtma.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
YIT104Turkish for International Students II(2,0,0)22Core Course
Correct and effective use of Turkish: The distinction between spoken and written language, the principles of correct and effective expression, the development of rhetoric skills, teaching the structure of Turkish on sound, stress, intonation and pause, gaining listening skills, speaking prepared and unprepared in front of the community, introducing the types of oral expression.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
AIT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II(2,0,0)22Zorunlu
Dersin amacı, günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözüm yolları getirebilecek bilgi, tutum, davranış ve yetenekler kazandırabilmektir. Türkiye Cumhuriyetinin devraldığı ekonomik ve sosyal miras, yeniden yapılanma süreci, ekonomik politikalar, kuruluş dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, sosyal ve kültürel politikalar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında Türk Dış Politikası, Ekonomik Politikalar, Kültürel Politikalar.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
AIT104Ataturk's Principles and History of Revolution II(2,0,0)22Core Course
The aim of the course is to gain knowledge, attitudes, behaviors and abilities that can bring solutions to today's and future problems with a Kemalist approach. Economic and social heritage inherited by the Republic of Turkey, restructuring process, economic policies, foreign policy of the founding period, Atatürk's Principles, social and cultural policies. Turkish Foreign Policy, Economic Policies, Cultural Policies during and after the Second World War.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
ING102Yabancı Dil II(3,0,0)33Zorunlu
Dersin amacı, konuşulanı İngilizce olarak anlayabilmelerini, İngilizce metinleri okuyup anlayabilmelerini, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü şekilde İngilizce olarak anlatabilmelerini, hedef kelimeleri uygun durumlarda kullanabilmelerini sağlamaktır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
ENG102Foreign Language II(3,0,0)33Core Course
The aim of the course is to enable them to understand spoken English, to read and understand English texts, to express their feelings and thoughts in written and oral English, and to use target words in appropriate situations.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
KAP110Kariyer Planlaması(2,0,0)22Seçmeli
Kariyer planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerin tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturma noktasına değinmektedir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
SFT206Medical English(2,0,0)22Elective Course
This course is designed to help medical students develop listening, speaking, reading and vocabulary skills in English. This course aims to give these students the chance to learn specialised vocabulary and expressions, to activate passive vocabulary, to learn the English pronunciation of medical terms and to increase fluency and confidence in using English in professional contexts.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF102Drama ve Eğitim(2,0,0)22Seçmeli
İletişim- Etkileşim Çalışmaları. Kuramsal Çalışma (yaratıcı dramada temel kavramlar: Yaratıcılık, drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu vb.). Güven- uyum Çalışmaları. Kuramsal çalışma (yaratıcı dramanın aşamaları, öğeleri). Rol Oynama ve Doğaçlamaya Giriş. Rol Oynama ve Doğaçlama Kuramsal Çalışma (Yaratıcı Dramanın Tarihçesi). Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama İlişkisi.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS102Drama and Education(2,0,0)22Elective Course
Communication-Interaction Studies. Theoretical Study (basic concepts in creative drama: Creativity, drama, Creative Drama, Play and Theater Pedagogy, communication-interaction, role playing, improvisation, action, dramatic play, children's theater etc.). Confidence-Harmony Studies. Theoretical Study (stages, dimensions, elements of creative drama). Introduction to Role Playing and Improvisation. Role Playing and Improvisation Theoretical Study (History of Creative Drama). The Relationship between Literary Genres and Creative Drama.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM102Kültürlerarası Hemşirelik(2,0,0)22Seçmeli
Bu dersin sonunda öğrenciler kültürün sağlık üzerine etkilerini, kültürlerarası hemşirelik modellerinin kullanımını, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonu ile farklı kültürlere uygun hemşirelik bakımı verebilmeyi öğrenmeleri amaçlanmıştır. Bu ders, sağlık, hastalık ve kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, sağlıkta kültürel davranışlar, kültürlerarası hemşirelik ve kültürel yeterlilik kavramı, kültürel yeterliliğin geliştirilmesi, kültürlerarası hemşirelik modelleri ve kullanımı konularını kapsar.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR102Intercultural Nursing(2,0,0)22Elective Course
This course covers the concepts of health, illness and culture, the importance and place of culture in health, cultural behaviors in health, the concept of intercultural nursing and cultural competence, the development of cultural competence, intercultural nursing models and its use.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM104Büyüme ve Gelişme(2,0,0)22Seçmeli
Bu ders gebelikten ergenliğe kadar fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimin ilerlemesine odaklanır. Klasik ve çağdaş gelişim teorileri, güncel araştırmalar ve uygulayıcılar için pratik uygulamalar kurs boyunca entegre edilmiştir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS104Growth and Development(2,0,0)22Elective Course
This course focuses on the progression of physical, cognitive, emotional, social, and moral development from conception through adolescence. Classical and contemporary theories of development, current research, and practical applications for practitioners are integrated throughout the course. Contextual influences of cultural background, ethnicity, and socioeconomic status are also examined.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM205Hemşirelik Esasları(5,6,4)1016Zorunlu
Ders, temel hemşirelik bakım ve uygulamalarını içerir. Hemşirelik Esasları dersi, insanı ve toplumu çevresi içinde bütüncül bir yaklaşımla ele alır ve hemşireliğin ilke ve tekniklerini öğreterek diğer hemşirelik derslerine temel oluşturmayı amaçlar. Bu dersin amacı, bireysel sağlık kuralları ve temel insan gereksinimleri doğrultusunda hasta bakımı ile ilgili kavramları, ilkeleri ve yöntemleri öğretmektir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR205Fundamentals of Nursing(5,6,4)1016Core Course
The course includes basic nursing care and practices. In this course, it is aimed to gain knowledge, skills and attitudes about the basic principles, methods and planning of nursing care and practices.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM203Hemşirelikte Etik(2,0,0)23Zorunlu
Ders hemşirelikle ilgili etik kavramlar, kuramlar, ilkeler, bildirgeler, hemşirelikle ilgili yasalar, yönetmelikler ve hemşirelikte karşılaşılan etik sorunları içermektedir. Bu ders, öğrencinin, etik ile ilgili temel bilgileri kavraması, etik duyarlılık kazanması, sağlık bakım hizmeti sunulurken karşılaşılan sorunları etik açıdan analiz edebilmesi ve etik karar verme yetisi kazanması hedeflenmektedir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR203Nursing Ethics(2,0,0)23Core Course
The course includes nursing ethical concepts, theories, principles, declarations, nursing laws, regulations and ethical problems encountered in nursing. In this course, it is aimed that the student comprehend the basic information about ethics, gain ethical sensitivity, analyze the problems encountered while providing health care services from an ethical perspective and gain the ability to make ethical decisions.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM207Hemşirelikte İletişim Becerileri(2,0,0)24Zorunlu
Hemşirelik mesleğinin bir parçası olan iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlanmış bir derstir. Bu dersin sonunda öğrencinin; iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, bilişsel yönüyle insan ve duygulanım süreci, benlik, beden imajı, benlik saygısı, kimlik kavramı, kendini tanıma ve farkındalık, insan davranış özellikleri, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, terapötik iletişim ve empati, öfke yönetimi, kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma yönetim stratejileri, özel durumlarda iletişim kurma ve bütün bu bilgilerin hemşirelik alanında kullanımını kavraması ve uygulaması amaçlanmaktadır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR207Communication Skills in Nursing(2,0,0)24Core Course
Interpersonal communication course is an integral part of nurse education. Effective communication is widely regarded as the key determinant of patient satisfaction, compliance and recovery. This subject will enable students to broaden their understanding of nursing as a relationship-based profession enhanced by the therapeutic application of communication skills.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM219Sağlığı Değerlendirme(2,0,0)24Zorunlu
Ders vücut sistemlerinin değerlendirilmesini içerir. Bu dersin amacı, öğrencilere tüm vücut sistemlerinin incelenmesi, normal/normal olmayan subjektif ve objektif bulguların belirlenmesi, aktivite, uyku, dinlenme, ruh sağlığı, çocuk ve yaşlının değerlendirilmesi, sağlığı geliştirme ve sağlıkla ilgili verilerin kaydedilmesi, etnik ve kültürel değerlendirme ile ilgili gerekli becerileri kazandırmaktır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR219Health Assessment in Nursing(2,0,0)24Core Course
Course objectives may be met through individual study using suggested resources, active involvement in classroom activities, formal, and informal exchange of ideas with classmates and colleagues regarding specific topics as well as utilizing critical thinking skills. Teaching methods include seminar, discussion, small group work, independent study of texts and library resources, computer-assisted instruction, audio-visual aids, return demonstration and check-off of appropriate skills and the assignments listed. While the professor will provide guidance and consultation, the student is responsible for identification of learning needs, self-direction, seeking consultation and demonstration of course objectives.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM211Hemşirelikte Liderlik(2,0,0)23Seçmeli
Ders hemşirelikte liderlik ve liderlikle ilişkili temel kavramlar üzerine odaklanır. Dersin içeriğinde, liderlik kavramı ve tarihçesi, teorileri, liderlik stilleri, liderlik ve cinsiyet, liderlik ve etkili güç kullanımı, vizyoner liderlik, hemşirelikte konumlandırma, liderlik için eyleme geçme, liderlik ve politikalara katılım konularını içermektedir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR211Leadership in Nursing(2,0,0)23Elective Course
Designed to introduce nursing students for leadership and management and leadership, skills for being effective manager to the language of nursing, critical thinking, the essential academic skills for incoming students and the interpersonal skills required for success in nursing school and the nursing profession. A historical overview of leadership and management theories assists the student in understanding legal and ethical implications of the role of professional nurse in regard to client care, staffing, budgeting, quality improvement, and other issues. Management concepts and skills are stressed to promote individual and group satisfaction within the work environment. Additionally, content includes current issues and trends in nursing leadership and management and the contribution of the professional nurse to today’s society.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM208İç Hastalıkları Hemşireliği(5,6,0)814Zorunlu
Ders içeriği, İç hastalıkları hemşireliğinin tanımı ve özellikleri, Kronik hastalıklarda hemşirelik bakımı, Sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı, Sindirim sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı, Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı, Böbrek hastalıklarında hemşirelik bakımı, Kardiyovasküler sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı, Eklem bağ dokusu hastalıklarında hemşirelik bakımı, Metabolizma hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Endokrin sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı, Kan hastalıklarında hemşirelik bakımı, Kanser ve hemşirelik bakımı, Bağışıklık sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı, Deri hastalıkları ve hemşirelik bakımı
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR208Medical Nursing(5,6,0)814Core Course
Course content, Definition and characteristics of internal medicine nursing, Nursing care in chronic diseases, Nursing care in nervous system diseases, Nursing care in digestive system diseases, Nursing care in respiratory system diseases, Nursing care in kidney diseases, Nursing care in cardiovascular system diseases, Nursing care in joint connective tissue diseases , Metabolism diseases and nursing care, Nursing care in endocrine system diseases, Nursing care in blood diseases, Cancer and nursing care, Nursing care in immune system diseases, Skin diseases and nursing care
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM210Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği(5,6,0)814Zorunlu
Bu ders, cerrahi hastasının bütüncül olarak ele alınmasını ve bu doğrultuda ameliyat öncesi, sırası, sonrası ve evde bakım verilmesini içeren teorik bilgileri ve uygulamaları içerir.

Cerrahinin tanımı, çözüm için yöneldiği tipler, hasta üzerine etkileri, risk faktörleri, Perioperatif Bakım, Yara İyileşmesi ve Hemşirelik Bakımı, Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü

Cerrahide Ağrı ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahide Şok, Cerrahide Sıvı Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi, Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği, Böbrek, İdrar Yolları ve Erkek Üreme Organlarının Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği, Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği, Kalp Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği, Transplantasyon ve Hemşirelik Bakımı, Meme Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşireliği, Ortopedi Hastalıkları ve Hemşireliği, Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Geçiren Hastanın Hemşirelik Bakımı, Geriatri Hastalarında Perioperatif Bakım, Göz Hastalıkları Hemşireliği, Kulak- Burun-Boğaz Hastalıkları ve Hemşireliği, Yanık Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı, Homeostazis.

Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR210Surgical Nursing(5,6,0)814Core Course
Surgical Nursing course acquires knowledge and skills about nursing care related to various surgical conditions/illnesses with an holistic approach. Introduction to Surgical Nursing Course (definition, classification of surgery),Perioperative care, Patient safety and safe surgery, Care of patients with burns, Wound healing Fluid, electrolyte and acid- base imbalances. Shock and management Day surgery and homecare, Care of the patients undergoing cardiovascular surgery, Care of the patients undergoing neurological system surgery, Perioperative care of the geriatric patients, Care of patients with gastrointestinal system surgery, Care of patient undergoing urinary tract surgery and renal surgery, Care of patient with musculoskeletal trauma and orthopedic surgery, Care of the patients undergoing endocrine system surgery, Care of patients undergoing chest surgery, Care of patients undergoing breast surgery, Care of the patients undergoing ear, nose and throat surgery, Care of patients undergoing plastic surgery.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM214Hemşirelikte Eğitim-Öğretim(2,0,0)22Zorunlu
Bu ders Sağlık eğitimi ve öğretimi ile ilgili temel kavramları, Yetişkin eğitiminin özelliklerini, eğitim yöntem ve tekniklerini, Görsel-işitsel eğitim araçları kullanım bilgisi ile sağlık eğitimi uygulamalarının verilmesini içerir. Bu derste öğrenciler; birey ve topluma verecekleri sağlık eğitimi için gerekli olan eğitim yöntemlerini bilir ve uygular.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR214Education in Nursing(2,0,0)22Core Course
This course includes the basic concepts of health education and training, the characteristics of adult education, educational methods and techniques, the use of audio-visual education tools and health education applications. In this course, students; knows and applies the education methods necessary for the health education they will give to the individual and society.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM305Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği(5,6,0)814Zorunlu
Ders kadın sağlığı ve hastalıkları konusunda hemşirelik bakımını içermektedir. Kadın sağlığına ilişkin kavram ve kuramlar. Kadın sağlığının etik ve yasal yönü. Cinsel sağlık, üreme sağlığı, Üreme organların anatomi ve fizyolojisi ve gebeliğin oluşumu, Gebelikte psikolojik ve fizyolojik değişiklikler, Erken ve geç dönem riskli gebelikler, Doğum eylemi ve bakımı Doğum sonu ve bakımı, Riskli doğum eyleminde ve doğum sonunda bakım, Aile Planlaması ve İnfertilitede bakım. Yaşam döngüsü ve menapoz. Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri. Üreme organların yapı bozuklukları ve hemşirelik Bakımı. Genital yol ve cinsel yol ile bulaşan enfeksiyonlar. Üreme organların iyi, kötü huylu tümörleri ve hemşirelik bakımı.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR305Obstetrics and Gynecology Nursing(5,6,0)814Core Course
The course includes nursing care in women's health and diseases. Concepts and theories related to women's health. Ethical and legal aspects of women's health. Sexual health, reproductive health, Anatomy and physiology of reproductive organs and the formation of pregnancy, Psychological and physiological changes in pregnancy, Early and late term risky pregnancies, Birth and care Postpartum and care, Care in risky labor and postpartum, Family Planning and Care in Infertility. Life cycle and menopause. Diagnosis and treatment methods in gynecology. Structural disorders of reproductive organs and nursing care. Genital and sexually transmitted infections. Benign and malignant tumors of reproductive organs and nursing care.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM307Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği(5,6,0)814Zorunlu
Bu ders, holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde çocuğun doğumdan ergenlik dönemi sonuna kadar normal büyüme ve gelişim özellikleri, çocuk- aile ve toplum etkileşimi, çocuk sağlığı ve etkileyen faktörler,  sağlıktan sapma durumları, sağlıklı ve sağlık sorunları olan çocukların bakımında hemşirenin rol ve işlevleri,  güncel yaklaşımlar ve bakım modelleri, kanıta dayalı bakım uygulamalarına ilişkin bilgi verir ve ilgili alanlardaki uygulamalarda beceri kazandırır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR307Child Health and Disease Nursing(5,6,0)814Core Course
Child Nursing. Situation of child health in Turkey and in the World. Situation of child health in Turkey and in the World. Causes of child death in Turkey and in the World. Family-centered care. Family definition. Family communication. Family attitudes. Neonatal period years- Infancy. 1-3 years old Playboy. 3-6 years Preschool period. 3-6 years Preschool period. 6-12 years old School Child. 13-18 years of adolescence. Pharmaceutical Applications immunization vaccines. Effects of illness and hospitalization on the child and family. Nutritional Disorders in Children. Child and Nursing Care with Protein Energy Malnutrition (PEM). Nutritional Disorders in Children. Vitamin-Mineral Deficiencies and Nursing Care. Childhood Infectious Diseases and Nursing Care. Measles, scarlet fever, chicken pox, mumps, etc.. Connective (Collagen) Tissue Diseases and Nursing Care in Child. Acute Rheumatic Fever. Genetic Diseases and Nursing Care. Down syndrome and Mental Retardation. Nervous system diseases and Nursing Care. Spina bifida. Nervous system diseases and Nursing Care. Febrile Convulsions. Nervous system diseases and Nursing Care. Epilepsy. Pain in the child. Genetic Diseases and Nursing Care. Phenylketonuria. Digestive System Diseases and Nursing Care. Diarrhea and Dehydration. Digestive System Diseases and Nursing Care. Celiac. Urinary System Diseases and Nursing Care. Urinary Tract Infections Respiratory system diseases and Nursing Care. Acute Respiratory Diseases. Chronic Respiratory Diseases. Digestive System Diseases and Nursing Care. Upper Gastrointestinal Changes. Digestive System Diseases and Nursing Care. Lower Gastrointestinal Changes. Circulatory System Diseases and Nursing Care. Congenital and Acquired Heart Diseases and Nursing Care. Endocrine System Diseases and Nursing Care. Type 1 Diabetes and Nursing Care. Musculoskeletal Diseases and Nursing Care. Congenital Hip Dysplasia. Pediatric Emergency. Aspirations. Poisonings. Traumas. Social Pediatrics. Child Neglect and Abuse.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM311Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım(2,0,0)22Seçmeli
Bu ders, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve yükseltilmesinde, modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemlerin incelenmesine ilişkin öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaya odaklanan bir derstir. Tamamlayıcı tedavileri tanımlayarak, tamamlayıcı yöntemlerde hemşirenin rolü terapötik dokunma, masaj aromaterapi, akupressur, akupunktur, shiatsu, refleksoloji ve müzik gibi tamamlayıcı yöntemler hakkında öğrencinin bilgi ve beceri kazanmasını hedefler.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR311Complementary Treatment and Care(2,0,0)22Elective Course
This course is a course that focuses on providing the student with knowledge and skills on the examination of methods used together with modern medicine in the protection and promotion of the health of the individual, family and society. By defining complementary therapies, the role of the nurse in complementary methods aims to provide the student with knowledge and skills about complementary methods such as therapeutic touch, massage aromatherapy, acupressure, acupuncture, shiatsu, reflexology and music.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM313Diyabet Hemşireliği(2,0,0)22Seçmeli
Bu dersin amacı öğrencilere, diyabetli bireyin yönetimi ve eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı ve diyabet hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası alandaki ilerlemeler konusunda bilgi vermektir.

Ders içeriği; Diyabetin tanımı, epidemiyolojisi, sınıflandırılması ve tanı kriterleri. Diyabet hemşiresinin rol ve sorumlulukları. Diyabetli bireylerin değerlendirilmesi diyabette tedavi ilkeleri. Diyabette tıbbi beslenme tedavisi. Diyabet ve egzersiz. Oral antidiyabetik ilaç tedavisi. İnsulin tedavisi. Diyabet ve egzersiz. Diyabetin akut komplikasyonları. Diyabetin kronik komplikasyonları diyabette ayak bakımı. Diyabete eşlik eden hastalıklar ve yönetimi. Diyabette psikososyal sorunlar ve hemşirelik yaklaşımları.

Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR313Diabetes Nursing(2,0,0)22Elective Course
The aim of this course is to provide students with knowledge and skills on the management and education of individuals with diabetes, and to provide information on national and international progress in diabetes nursing. Course content; Definition, epidemiology, classification and diagnostic criteria of diabetes. Roles and responsibilities of the diabetes nurse. Evaluation of individuals with diabetes, principles of treatment in diabetes. Medical nutrition therapy in diabetes. Diabetes and exercise. Oral antidiabetic drug therapy. Insulin therapy. Diabetes and exercise. Acute complications of diabetes. Chronic complications of diabetes, foot care in diabetes. Diseases associated with diabetes and its management. Psychosocial problems and nursing approaches in diabetes.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM317Geriatri Hemşireliği(2,0,0)22Seçmeli
Dersin amacı, yaşlanma süreci ve bu süreçte oluşan biyolojik, psikolojik ve sosyal değişiklikler ve hemşirelik bakımına yansımaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. Ders içeriği; Geriatride temel prensipler, geriatrinin tanımı. Yaşlı nüfus, yaşlanma teorileri. Yaşlı hastalara yaklaşım, genel durum değerlendirmesi. Yaşlılıkdaki fizyolojik değişikler. Geriatride yaşam kalitesi. Geriatrik hastada beslenme ve sıvı dengesi. Geriatrik hastalarla iletişim. Geriatrik hastalıklar. Ev kazalarının ve düşmelerin önlenmesi. İlaç kullanımı. Geriatrik hastalıkların psikososyal gereksinimleri. Geriatrik rehabilitasyon.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR317Geriatrics Nursing(2,0,0)22Elective Course
The aim of the course is to provide the necessary knowledge and skills about the aging process and the biological, psychological and social changes that occur in this process and its reflections on nursing care. Course content; Basic principles in geriatrics, definition of geriatrics. Elderly population, theories of aging. Approach to elderly patients, general condition assessment. Physiological changes in old age. Quality of life in geriatrics. Nutrition and fluid balance in the geriatric patient. Communication with geriatric patients. Geriatric diseases. Prevention of home accidents and falls. Medication use. Psychosocial needs of geriatric diseases. Geriatric rehabilitation.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM319Palyatif Bakım Hemşireliği(2,0,0)22Seçmeli
Palyatif bakım sürecinde palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde fizyolojik, psikososyal ve spritüel sorunların tanınması ve bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Ders içeriği; Palyatif bakım, hospis ve destekleyici bakım. Palyatif bakım ekibi. Palyatif bakımda bütüncül yaklaşım: semptom yönetimi. Palyatif bakımda bütüncül yaklaşım: psikolojik bakım. Palyatif bakımda bütüncül yaklaşım: manevi bakım. Palyatif bakım hastasının bakımında yaşanan sorunlar, bakım verici aile yükü. Kayıp yas destekleme. Palyatif bakım etiği ve yasal konular.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR319Palliative Care Nursing(2,0,0)22Elective Course
Recognition of physiological, psychosocial and spiritual problems in the patient and his family who need palliative care in the palliative care process, and the care process, to gain the necessary knowledge and skills in the application of effective coping methods with the bereavement period. Course content; Palliative care, hospice and supportive care. Palliative care team. Holistic approach in palliative care: symptom management. Holistic approach in palliative care: psychological care. Holistic approach in palliative care: spiritual care. Problems in the care of palliative care patients, caregiver family burden. Support for mourning lost. Palliative care ethics and legal issues.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM312Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği(5,6,0)814Zorunlu
Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımları becerisi kazanmayı ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretir. Ders içeriği; Ruh sağlığı ve hastalığı kavramı. Psikiyatri hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve rol ve sorumlulukları. Toplum ruh sağlığı hemşireliği, Ruhsal gelişim dönemleri ve çocukluk çağı ruh sağlığı sorunları. Psikoseksüel, psikososyal ve zihinsel gelişim kuramları. Psikodinamik yaklaşıma göre ruhsal yapı ve egonun savunma düzenekleri. Terapötik (tedivi edici) ortam ve terapötik iletişim. Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği. Fiziksel hastalığa verilen duygusal tepkiler ve yaklaşımı. Ruhsal durum değerlendirmesi ve psikiyatrik hastalıklarda belirti ve bozukluklar. Stres, anksiyete ve başetme. Anksiyete bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı. Kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı. Organik mental bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı. Disosyatif bozuklar ve hemşirelik yaklaşımı. Somatoform bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı. Uyku bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı. Cinsel sağlık, cinsel işlev bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı. Yeme bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı. Kriz kavramı ve krize müdahale. Acil psikiyatrik durumlar ve hemşirelik yaklaşımları. Duygu durum bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı. Psikoaktif madde kullanım bozukluğu ve hemşirelik yaklaşımı. Ruh sağlığı ve psikiyatri alanında kullanılan tedaviler ve psikiyatri hemşiresinin rolü. Psikiyatri hemşireliğinde yasal ve etik konular.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR312Mental Health and Disease Nursing(5,6,0)814Core Course
This course teaches to gain the skills of preventive, curative and rehabilitative nursing approaches for physical, social and mental problems, and to develop the coping powers of the individual by taking into account the conceptual knowledge of the protection, development and improvement of mental health and the variables that affect mental health. Course content; Mental health and illness concept. Historical development and roles and responsibilities of psychiatric nursing. Community mental health nursing, Mental developmental stages and childhood mental health problems. Psychosexual, psychosocial and mental development theories. According to the psychodynamic approach, the psychic structure and the ego's defense mechanisms. The therapeutic environment and therapeutic communication. Consultation liaison psychiatric nursing. Emotional responses to physical illness and its approach. Evaluation of mental status and symptoms and disorders in psychiatric diseases. Stress, anxiety and coping. Anxiety disorders and nursing approach. Personality disorders and nursing approach. Organic mental disorders and nursing approach. Dissociative disorders and nursing approach. Somatoform disorders and nursing approach. Schizophrenia and other psychotic disorders and nursing approach. Sleep disorders and nursing approach. Sexual health, sexual dysfunctions and nursing approach. Eating disorders and nursing approach. The concept of crisis and crisis intervention. Emergency psychiatric conditions and nursing approaches. Mood disorders and nursing approach. Psychoactive substance use disorder and nursing approach. The treatments used in the field of mental health and psychiatry and the role of the psychiatric nurse. Legal and ethical issues in psychiatric nursing.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM314Halk Sağlığı Hemşireliği(5,6,0)814Zorunlu
Bu ders, bireyin, ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığının korunması, geliştirilmesi, evde bakımı ve topluma yeniden kazandırılması ile sağlığı etkileyen olumsuz durumların düzeltilmesi için gerekli hemşirelik sürecini temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceler ve uygulamaya geçirilmesini sağlar. Ders içeriği; Halk sağlığında temel kavramlar. Halk sağlığı hemşiresinin rolleri. Halk sağlığı hemşireliğinin dünü, bugünü ve yarını. Nüfus ve sağlık. Temel sağlık hizmetleri. Türkiye’de ve kktc sağlık örgütlenmesi. Çevre sağlığı. Toplumu tanıma ve ev ziyareti. Aile sağlığı. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları.

Sağlık eğitimi. Üreme sağlığı ve kadının statüsü. Anne ölümleri. Bebek ölümleri. Okul sağlığı hemşireliği adölesan sağlığı hemşireliği. İş sağlığı. Riskli gruplara genel bakış (erkek, yaşlı). Yaşlılarda koruyucu ve rehabilite edici hizmetler. Yoksulluk ve sağlık. Toplum ruh sağlığı. Rehabilitasyon hemşireliği

Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR314Public Health Nursing(5,6,0)814Core Course
This course covers the protection and improvement of the physical, mental and social health of the individual, family and society, home care and reintegration into the society and the negative effects that affect the health examines the nursing process necessary for the correction of the conditions within the basic health services approach and ensures that it is put into practice.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM316İlk Yardım ve Acil Hemşireliği(2,0,0)22Zorunlu
Hemşirelik öğrencisine, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için ilk yardım, afet ve taşıma prensipleri anlatılacaktır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR316First Aid and Emergency Nursing(2,0,0)22Core Course
First aid, disaster and transportation principles will be explained to the nursing student for the sick and injured people they will encounter in their professional life.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM403Hemşirelikte Araştırma(2,0,0)23Zorunlu
Bilgi, bilim, araştırma ve teknoloji kavramları, Bilimsel araştırmanın bileşenleri, Zaman yönetimi ve planlama, Literatür taraması, Etik ilkeler, Araştırmada Bilimsel Yöntemler (Nitel ve Nicel), Araştırmanın projesi ve rapor hazırlama, Laboratuvar güvenliği konularını içerir. Bilimsel araştırma sürecinde sorulması gereken soruları, cevapların bulunmasına dair nitel ve nicel yaklaşımların neler olduğunu ve nasıl kullanacağınını kapsar.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR403Research in Nursing(2,0,0)23Core Course
It includes the concepts of knowledge, science, research and technology, components of scientific research, time management and planning, literature review, ethical principles, scientific methods in research (qualitative and quantitative), research project and report preparation, laboratory safety. It covers the questions to be asked in the scientific research process, what the qualitative and quantitative approaches to finding answers are and how to use them.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
SBF401Biyoistatistik(2,0,0)22Zorunlu
Biyoistatistik, matematik-istatistik tekniklerin tıp ve sağlık bilimlerinde uygulamalarını içeren, bu alana özgü uyarlamalar yapan, yeni teknikler üreten bir bilim dalıdır. Sağlıkla ilgili tüm araştırmaların planlanması, istatistik değerlendirmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında, zorunlu olarak yoğun biçimde kullanılmaktadır. Biyoistatistik dersi, bu teknikler hakkında temel bilgileri vermektedir
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
FHS401Biostatistics(2,0,0)22Core Course
Biostatistics is a branch of science that includes the applications of mathematical-statistical techniques in medicine and health sciences, makes adaptations specific to this field, and produces new techniques. It is used extensively in the planning of all health-related research, statistical evaluation and interpretation of findings. Biostatistics course provides basic information about these techniques.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM407

HEM408

Hemşirelik Esasları Uygulama(2,20,0)1223Seçmeli
Bu ders, temel hemşirelik bakım ve uygulamalarını içerir. Bakım kavramı. Günlük yaşam aktiviteleri modeli. Kalp yetmezliği. Sindirim sistemi uygulamaları. Doku bütünlüğünün sağlanması. Basınç yaraları. Kronik böbrek yetmezliği. Boşaltım sistemi uygulamaları. Stoma bakımı. Parenteral ilaç uygulamaları. Kan transfüzyonu. Oksijen tedavisi. Üriner sistem uygulamaları. Hemşirelikte profesyonel değerler.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR407

NUR408

Fundamentals of Nursing Practice(2,20,0)1223Elective Course
This course includes basic nursing care and practices. Care concept. Daily living activities model. Heart failure. Digestive system applications. Ensuring tissue integrity. Pressure sores. Chronic renal failure. Excretory system applications. Stoma care. Parenteral drug administrations. blood transfusion. Oxygen therapy. Urinary system applications. Professional values in nursing.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM409

HEM410

İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama(2,20,0)1223Seçmeli
Bu ders, İç hastalıklarının önlenmesi, tedavi, hemşirelik bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin kavram, bakım ilkeleri ve klinik çalışmaları içerir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR409

NUR410

Internal Medicine Nursing Practice(2,20,0)1223Elective Course
This course includes concepts, principles of care and clinical studies related to the prevention, treatment, nursing care and rehabilitation of internal diseases.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM411

HEM412

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama(2,20,0)1223Seçmeli
Bu ders, koruyucu sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda, bütüncül yaklaşımla cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır. Bu ders öğrencilere cerrahi hastalıkları hemşireliği alanına özgü güncel kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri; bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla cerrahi hastalarına hemşirelik bakımını verme becerisini kazandırmayı amaçlar.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR411

NUR412

Surgical Diseases Nursing Practice(2,20,0)1223Elective Course
In line with the understanding of preventive health services, this course provides knowledge and skills about the basic principles of surgery with a holistic approach, the diseases of the systems that require surgical intervention and nursing care. This course provides students with current theoretical, evidence-based and applied knowledge specific to the field of surgical nursing; It aims to provide surgical patients with the ability to provide nursing care with a holistic understanding and a systematic approach.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM413

HEM414

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama(2,20,0)1223Seçmeli
Bu ders sağlıklı insan döllenmesinden yaşlılığa kadar tüm yaşam evrelerinde kadının fiziksel açıdan gebelik, doğum, doğum sonrası döneme özgü sorunları ve kadın hastalıklarını inceleyen, uygulama ve teorik dersten oluşan bir bütündür. Kadının, fetüsün ve yenidoğanın sağlığını koruma, gebelik dönemi bakım ve riskli gebelerin tanımlanıp bakım ihtiyaçlarına yönelik hemşirelik yaklaşımlarını uygulama, doğum eyleminde normal ve normalden sapan durumları değerlendirip gerekli girişimlerde bulunup kritik düşünebilme, doğum kontrol yöntemlerini uygulayabilme becerisinin kazandırılmasını içerir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR413

NUR414

Obstetrics and Gynecology Nursing Practice(2,20,0)1223Elective Course
This course is a whole consisting of practical and theoretical courses that examine the physical problems of women in pregnancy, childbirth, postpartum period and gynecological diseases in all life stages from healthy human insemination to old age. It includes the ability to protect the health of women, fetuses and newborns, to identify and care for risky pregnant women and to apply nursing approaches, to evaluate normal and deviating situations in labor, to think critically and to apply birth control methods.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM415

HEM416

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama(2,20,0)1223Seçmeli
Bu dersin sonunda öğrencinin, bütüncül ve aile merkezli- atravmatik bakım felsefesi doğrultusunda çocuk sağlığına ilişkin temel bilgi ve ilkeleri, pediatri hemşireliğine ilişkin rol ve işlevleriyle bütünleştirerek sağlıklı/hasta çocuk ve ailesini bütüncül bir yaklaşımla ele almayı, çocuk ve ailesinin sağlığının geliştirme, korunma ve sürdürülmeye ilişkin hemşirelik rol ve işlevlerini deneyimleyerek öğrenir.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR415

NUR416

Child Health and Diseases Nursing Practice(2,20,0)1223Elective Course
At the end of this training, raising, holistic and family-centered-atraumatic care education is aimed at developing, protecting and maintaining child and family health, by integrating basic knowledge and education on child health, roles and elements related to pediatrics, and addressing health/sick child and his family with a holistic approach. and learns by experience with sensations.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM417

HEM418

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama(2,20,0)1223Seçmeli
Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımları becerisini ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretir. Dersin sonunda öğrenci, insan ve ruh sağlığı kavramını, insanın ruh sağlığını etkileyen dinamikleri, ruh sağlığının korunmasında psikiyatri hemşiresinin rollerini tanımlayabilecek ve uygulayabilecek. Ruhsal sağlık, hastalık ve koruma kavramlarını psikiyatri hemşireliği alanına özelleştirerek tartışabilecek. Ruh sağlığını korumak için psikiyatri hemşiresinin rolleri doğrultusunda örnek vakalar üzerinde hemşirelik sürecini formüle edebilecek. Hemşirelik sürecini uygulama alanına aktarma sorumluluğunu duyacak. Toplumda sağlıklı bireyleri ve aileyi, genel kliniklerde ve psikiyatri kliniğindeki hastayı bütüncül bakış açısıyla değerlendirerek hemşirelik sürecini uygulayacaktır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR417

NUR418

Mental Health and Diseases Nursing Practice(2,20,0)1223Elective Course
This course teaches to develop the skills of preventive, curative and rehabilitative nursing approaches and coping powers of the individual, taking into account the conceptual knowledge of t At the end of the course, the student will be able to define and apply the concept of human and mental health, the dynamics affecting human mental health, and the roles of psychiatric nurses in the protection of mental health. Will be able to discuss the concepts of mental health, illness and protection by customizing them to the field of psychiatric nursing. Will be able to formulate the nursing process on sample cases in line with the roles of the psychiatric nurse in order to protect mental health. He will have the responsibility of transferring the nursing process to the field of practice. He/she will apply the nursing process by evaluating healthy individuals and families in the society, and the patient in general clinics and psychiatry clinics with a holistic perspective.he protection, development and improvement of mental health, and the variables that affect mental health.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM419

HEM420

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama(2,20,0)1223Seçmeli
Bu ders, bireyin, ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığının korunması, geliştirilmesi, topluma yeniden kazandırılması ile sağlığı etkileyen olumsuz durumlar için hemşirelik sürecini inceler.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR419

NUR420

Public Health Nursing Practice(2,20,0)1223Elective Course
This course examines the nursing process for the protection and improvement of the physical, mental and social health of the individual, family and society, and for the negative conditions that affect health.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM429Palyatif Bakım Hemşireliği(2,0,0)22Zorunlu
Palyatif bakım sürecinde palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde fizyolojik, psikososyal ve spritüel sorunların tanınması ve bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Ders içeriği; Palyatif bakım, hospis ve destekleyici bakım. Palyatif bakım ekibi. Palyatif bakımda bütüncül yaklaşım: semptom yönetimi. Palyatif bakımda bütüncül yaklaşım: psikolojik bakım. Palyatif bakımda bütüncül yaklaşım: manevi bakım. Palyatif bakım hastasının bakımında yaşanan sorunlar, bakım verici aile yükü. Kayıp yas destekleme. Palyatif bakım etiği ve yasal konular.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR429Palliative Care Nursing(2,0,0)22Core Course
Recognition of physiological, psychosocial and spiritual problems in the patient and his family who need palliative care in the palliative care process, and the care process, to gain the necessary knowledge and skills in the application of effective coping methods with the bereavement period. Course content; Palliative care, hospice and supportive care. Palliative care team. Holistic approach in palliative care: symptom management. Holistic approach in palliative care: psychological care. Holistic approach in palliative care: spiritual care. Problems in the care of palliative care patients, caregiver family burden. Support for mourning lost. Palliative care ethics and legal issues.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM422Hemşirelikte Yönetim(2,0,0)24Zorunlu
Yönetim dersi alan öğrencilere hemşire yöneticisinin çalıştığı çevreyi tanıması, yönetimi tanımlayabilme, yasal /etik/profesyonel konular hakkında bilgi sahibi olma, yönetim modellerini öğrenme, yönetici hemşirenin rol ve sorumlulukları, sağlık sistemi örgütlenmesi ve hemşirelik yönetimi hiyerarşik yapılanması, hemşirelik yönetiminde stratejik planlama, yapabilme, hemşirelik yönetiminde örgütlenme, yönetimsel sorun çözme, hemşirelik yönetiminde değişim, bakım sunum modelleri üzerinde durma, yetki devretme yöntemleri, hastane bütçesi ve harcamalar, risk yönetimi, performans değerlendirmesi ve toplam kalite yönetimi konularında bilgili olmalarını sağlar.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR422Nursing Management(2,0,0)24Core Course
Students who take the management course should be able to know the environment in which the nurse manager works, to define the management, to have knowledge about legal / ethical / professional issues, to learn the management models, to learn the roles and responsibilities of the manager nurse, the organization of the health system and the hierarchical structure of nursing management, strategic planning in nursing management, to be able to It enables them to be knowledgeable about organization in nursing management, managerial problem solving, change in nursing management, emphasis on care delivery models, methods of delegation, hospital budget and expenditures, risk management, performance evaluation and total quality management.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM427Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları(2,0,0)22Seçmeli
 Bu ders, toplumsal duyarlılık oluşturma, proje yazma, sivil toplumları tanıma ve birlikte çalışma, yaratıcı projeler geliştirme, mesleğe ilişkin projeler ve uygulamalar içinde yer almayı içerir. Bu dersin amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplum sorunlarını gözlemlemelerine, topluma karşı sorumluluklarını takım çalışması içinde ve aynı zamanda bireysel insiyatif alarak gerçekleştirebilmelerine katkıda bulunmaktır.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR427Social Responsibility Practices in Nursing(2,0,0)22Elective Course
This course includes creating social awareness, writing projects, getting to know civil societies and working together, developing creative projects, taking part in professional projects and practices. The aim of this course is to contribute to the students' observing the social problems they live in, and to realize their responsibilities towards the society in a teamwork and at the same time by taking individual initiative.
Ders KoduDers Adı(T,U,L)KrediAKTSZorunlu/Seçmeli Ders
HEM430Ürojinekoloji Hemşireliği(2,0,0)22Seçmeli
Bu dersin amacı, kontinansın geliştirilmesi, sürdürülmesi, alt üriner sistem semptomu olan hasta ve ailesinin değerlendirilmesi, tedavi yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımına ilişkin bilgi ve beceri kazanmaktır. Bu ders, alt üriner sistem semptomu olan kadın ve ailesinin fiziksel ve psikososyal bakım gereksinimlerinin bütünsel bir yaklaşımla tanılanması, tedavisi ve rehabilitasyonuna ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar.
Course CodeCourse Name(T,U,L)CreditECTSCore/Elective Course
NUR430Urogynecology Nursing(2,0,0)22Elective Course
The aim of this course is to gain knowledge and skills on the development and maintenance of continence, the evaluation of the patient with lower urinary tract symptoms and their family, treatment methods and nursing approach. This course covers the knowledge and practices related to the diagnosis, treatment and rehabilitation of the physical and psychosocial care needs of women and their families with lower urinary system symptoms with a holistic approach.
T: Ders Saati (saat/hafta)

U: Uygulama Saati(saat/hafta)

L: Laboratuvar Saati (saat/hafta)

T: Lecture Hour (hrs/week)

U: Tutorial Hour (hrs/week)

L: Lab Hour (hrs/week)